REM-WOD
Oferta

REM-WOD® Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem wykonawczym budownictwa inżynieryjnego w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska
Przedsiębiorstwo powstało w 1989 r. Zatrudniamy na stałe około 100 osób, w tym około 20 osób kadry inżynieryjno - technicznej posiadającej uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w zakresie inżynierii sanitarnej, budownictwa, melioracji i ochrony środowiska.
Posiadamy własny sprzęt budowlano - transportowy ( koparki, spycharki, dźwigi, samochody dostawcze i ciężarowe, wozidła, betoniarki, walce drogowe i inne) umożliwiające równoczesne wykonawstwo wielu inwestycji.

Przedsiębiorstwo zajmuje się realizacją:
  • stacji uzdatniania wody i hydroforni
  • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  • oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych
  • kompleksowych rozwiązań gospodarki wodno - ściekowej dla gmin i związków gmin (ujęcie, stacja uzdatniania, wodociąg, kanalizacja i oczyszczalnia)
  • zbiorników i budowli wodnych
  • ekologicznych regulacji rzek i kompleksowych melioracji wodnych
  • wysypisk i kompostowni odpadów komunalnych
  • rekultywacji terenów zdewastowanych
  • robot ziemnych i towarzyszących związanych z budownictwem drogowym

Podejmujemy się realizacji pełnego procesu inwestycyjnego "pod klucz" w w/w dziedzinach.
Możemy wykonywać w/w prace jako generalnych wykonawca lub podwykonawca.